Aktualizace 32.00. pro rok 2021. Lze instalovat na verzi 31.24. v období 12/2021.
Velikost souboru: 3,76 MB
Staženo: 631

Mzdy32 verze 32.00. pro rok 2021 ze dne 30.12.2021

Verze se reinstaluje na verzi 31.24. v období 12/21.

Změny od verze 31.24.:

POŘÍZENÍ

Podmínky pro přiznání karanténního příspěvku najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka.

V kostce:

 1. Izolačka je účinná ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů a nárok na příspěvek bude trvat nejdéle do 28.2.2022.
 2. Platí pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) v období účinnosti zákona, platí také pro zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa po 30. 11. 2021 a bude k datu účinnosti stále trvat. Příspěvek se bude vyplácet po dobu prvních 14 kalendářních dnů. Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud jsou nemocensky pojištěni.
 3. Zaměstnavatel nemusí žádat o žádné refundace vyplacené Izolačky, příspěvek k náhradě mzdy si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální pojištění. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.
 4. Součet příspěvku a náhrady mzdy nesmí být vyšší než 90 % průměrného výdělku.
 5. Příklady:
  1. Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 20. 11. do 30. 11. 2021. V tomto případě na příspěvek mít nárok nebude, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 12. 2021 a celá uplynula před dnem účinnosti zákona.
  2. Již dne 30. 11. vyhodnotil lékař onemocnění jako covidové, rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) s covidovou diagnózou. Zároveň byl povinen nařídit izolaci. Nárok na mimořádný příspěvek nevzniká, protože izolace nebyla nařízena po 30.11.
  3. Dne 30. 11. nevyhodnotil lékař příznaky onemocnění za tak vážné, aby uznal dočasnou pracovní neschopnost, ani nedospěl k závěru, že by tyto příznaky mohly být následkem nákazy covidem, ale „pro jistotu“ poslal zaměstnance na test. Dne 30. 11. nenařídil karanténu a ani nerozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Dne 2. 12. 2021 vydal první rozhodnutí, jímž byla uznána dočasná pracovní neschopnost. Pokud onemocnění spojené s izolací bude trvat ke dni účinnosti zákona, nárok na mimořádný příspěvek bude od 2. 12. po dobu 14 kalendářních dnů trvání izolace.
  4. Zaměstnanci byla nařízena izolace od 14. 12. 2021 do 27. 12. 2021. V tomto případě bude nárok na příspěvek příslušet, zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 23. 12. 2021, neboť izolace byla nařízena přede dnem účinnosti a uplatní se tak přechodné ustanovení předmětného zákona.
  5. Výpočet karanténního příspěvku: Průměrný výdělek činí 165,44 Kč * 80 hodin = 13235,20, 00 Kč, 90 % průměrného výdělku činí 11912 Kč, náhrada mzdy činí 7148 Kč, maximální příspěvek za 14 kalendářních dnů činí 370*14 = 5180 Kč.  Součet příspěvku a náhrady mzdy však nesmí být vyšší než 90 % průměrného výdělku, tj. 11912 (90% PV) - 7148 (náhrada)  = 4764 (přiznaný karanténní příspěvek za dobu DPN, respektive za dobu trvání DPN do 14 dnů (náhrady)).
  6. Izolačku bude opět vyplácet svým zaměstnancům zaměstnavatel a odečte si ji od platby pojistného na sociální zabezpečení. Tiskopis Přehledu o výši pojistného používaný od března 2021 (obsahuje část D pro odečet karanténních příspěvků) se tedy koncepčně nemění.

DoporučeníAž zpracujete období 12/21, udělejte následovné:

 1. Vytiskněte sestavu 3.6.6.9.4. Karanténní příplatek za období od 01/21 do 12/21.
 2. Podle seznamu zaměstnanců ze sestavy 3.6.6.9.4. vytiskněte sestavu 3.2.3. Pracovní neschopnosti a náhrady pro vybrané zaměstnance (kdo neví: v menu na sestavě klávesami Shift_Enter otevřete seznam zaměstnanců, označte mezerníkem vybrané zaměstnance a potvrďte výběr klávesou F2), sestavu vytiskněte za období 01/21 do 12/21 a uložte obě sestavy do archivu společně se mzdovými listy a ELDP. Sestavy obsahují všechny potřebné údaje pro pro periodickou nebo mimořádnou kontrolu ze strany OSSZ.


Krizové ošetřovné je upraveno zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. Zákon o krizovém ošetřovném pro období od 1. listopadu 2021 do 28.2.2022 (budou-li trvat mimořádná covidová opatření) např.:

 • rozšiřuje nárok na ošetřovné - např. při péči o dítě mladší 10 let ošetřovné náleží nejen při nemoci dítěte, ale i v případě, kdy je dítěti nařízena karanténa
 • v případech uzavření školy, školky a obdobného dětského zřízení či její části (např. uzavření třídy) není limitována doba pobírání ošetřovného 9 resp. 16denní podpůrčí dobou – tzn., že ošetřovné náleží za celou dobu uzavření
 • stanovuje minimální výši krizového ošetřovného na 400 Kč denně
 • zvyšuje jak krizové, tak standardní, ošetřovné na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu
 • umožňuje čerpat jak krizové, tak standardní, ošetřovné např. z nemocenského pojištění babičky žijící mimo společnou domácnost a pečující o vnouče

Krizové ošetřovné z důvodu uzavření školského či dětského zařízení se nově dokládá jen čestným prohlášením, které je součástí nového tiskopisu žádosti o krizové ošetřovné. Tiskopis žádosti o krizové ošetřovné je dostupný ZDE.

Zaměstnavatel bude předávat příslušné správě sociálního zabezpečení tiskopis Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné

Informace o krizovém ošetřovném jsou zveřejňována jak na webu MPSV, tak na webu ČSSZ .

Krizové ošetřovné popř. i standardní ošetřovné, na které se přechodně vztahují nová pravidla (např. rozšíření okruhu osob, které mohou čerpat i standardní ošetřovné), lze uplatnit zpětně za období od 1. listopadu 2021. Nutným předpokladem pochopitelně je, že zaměstnanec nevykonával práci a jeho nepřítomnost v práci byla považována za překážku v práci na straně zaměstnance – zde však může být problémem, že některé situace lze považovat za omluvenou nepřítomnost zaměstnance podle § 191 zákoníku práce až od vyhlášení zákona o krizovém ošetřovném. Doplatek standardního ošetřovného do nové výše 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu (pokud již bylo vyplaceno ve standardní výši) bude zaměstnanci automaticky doplacen správou sociálního zabezpečení.

VÝSTUPY

3.3.5.E. Výplatnice e-mailem - použitý server umožňoval odesílat za 1 hodinu pouze 100 výplatnic (mailů) a to za všechny uživatele, proto mohlo dojít k tomu, že se odesílání na čas zablokovalo. Změnou serveru se omezení počtu zvýšilo na 1000 mailů za hodinu (více nelze). Doufejme, že se spolehlivost odesílání výplatnic zvýší. Rovněž byl do mailu s výplatnicí doplněn do odesílatele název podniku.
Stále se stává, že jsou některé maily vráceny, protože adresa příjemce neexistuje. Také může docházet k tomu, že je mail s výplatnicí v poště zaměstnance uložen do SPAMu a není vidět v Doručené poště. Rovněž není doručen mail s výplatnicí v případě, že je schránka zaměstnance plná.

3.4.1.3. ONZ + ELDP

Metodická pomůcka pro ELDP 2021 uvádí:

“Od 1. 1. 2021 sdělením MPSV č. 436/2020 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., vyhlásilo MPSV rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3 500 Kč. U zaměstnání (dle § 6 zákona č. 187/2006 Sb.) sjednaných před 1. lednem 2021, u kterých byl stanoven rozhodný příjem 3 000 Kč Kč měsíčně a od 1. ledna 2021 sjednaná částka nebude dosahovat rozhodného příjmu 3 500 Kč, zaniká účast na pojištění dnem 31. prosince 2020. Pojistný vztah dle § 6 zákona č. 187/2006 Sb. končí a vzniká nový, který se z pohledu nemocenského pojištění stává zaměstnáním malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb.). Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“) k datu 31. prosince 2020 a případně znovu v roce 2021 přihlásit (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“) až dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 94 zákona č. 187/2006 Sb.) v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. 3 500 Kč.”

Doufám, že jste tak učinili, máte-li tento případ. Prověřte, prosím, ať nemáte chybné ELDP za rok 2021, kontroly z OSSZ to kontrolují, pak je nutné ELDP opravovat (včetně opravy PPV a odeslání příslušných ONZ). Vzhledem k tomu, že se nejedná o ojedinělý případ, upozorňuji na tuto změnu po prvních kontrolách za část roku 2021, případně se může jednat i o přelom roku 2018/2019, kdy se rozhodná částka 2000 Kč, která platila od roku 2012, zvýšila na 2500 Kč.  Také je třeba počítat s tím, že pokud neuděláte opravu hned, budete ji dělat po kontrole, nemluvě o tom, že máte odvod v měsících, kdy zaměstnanec nebyl de iure  pojištěn….

Příklad: Zaměstnanec má PS  s PPV 114, protože si každý měsíc má vydělat v roce 2020 více než 3000 Kč. Vzhledem ke zvýšení rozhodné částky si v roce 2021 již nevydělal každý měsíc 3500 Kč, pak je nutné PPV 114 převést za rok 2021 na PPV 124, zaměstnance k 31.12.2020 odhlásit z účasti na pojištění (ONZ) a pokud pracuje i v roce 2021 znovu ho přihlásit (ONZ) k pojištění od měsíce, kdy výdělek přesáhl částku 3500 Kč. A také opravit odvody, jak zaměstnance, tak podnikové.

ROK

PPV s PS

PPV s DPČ

PPV se smlouvou o výkonu funkce

Společník s.r.o.

Domácký zaměstnanec s PS nebo DPČ

2020

114

612

814

812

714

914/922

2021

524

622

824

822

724

924/922


POZOR:
 Pokud sjednáte se zaměstnancem pracovněprávní vztah na výkon práce na výzvu organizace (platí i pro smlouvy o výkonu funkce), není-li sjednána mzda nebo odměna (nebo je vyplácena nepravidelně, např. 1x za rok), vždy se jedná o zaměstnání malého rozsahu a už při vzniku PPV je nutné vybrat odpovídající PPV z číselníku.  

3.4.3.4. Žádost o měsíční bonus a 3.4.3.5. Žádost o roční bonus - pozor, od období 12/21 (u odesílané žádosti po 31.12.2021) je nutné použít nový formulář.

Oba následující tiskopisy se použijí v průběhu roku 2022. Stávající vzory č. 11 s ohledem na změnu § 155 daňového řádu nelze v roce 2022 používat.

25 5241        

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (MFin 25 5241 vzor č. 12)                

12

25 5246        

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh“ (MFin 25 5246 vzor č. 12)         

12

POZOR: Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, ŽE UŽ ZA OBDOBÍ 12/21 NELZE POUŽÍT FORMULÁŘE Z ROKU 2021, protože se odesílají až v roce 2022!!! (oba STARÉ tiskopisy mají vzor č.11)


3.4.5.1. OZP -
 již počítá s výší průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí 2021 ve výši 37 047 Kč. Nový formulář pro vyplnění z tiskového podkladu je k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-celkovem-poctu-zamestnancu-zamestnavatele

3.6.2.3. Test čerpání dovolené - jen aktivní PPV ve zpracovávaném období. V sestavě jsou i zaměstnanci, kteří nastoupili do firmy v průběhu roku, pro tyto zaměstnance podmínka § 218 odst.2 ZP neplatí.

3.6.3.2. Kontrola PP průměru na zaručenou mzdu - nová sestava zobrazuje v období 01/22 seznam zaměstnanců, kteří nedosáhli na průměrný hodinový výdělek pro období 01/22 ve své skupině zaručené mzdy. Kromě skupiny zaručené mzdy, sazby zaručené mzdy z číselníku Zaručené mzdy a hodinového pracovněprávního průměru zaměstnance z matričního souboru i ROZDÍL v Kč, o nějž je skutečný PP průměr hodinový nižší než by měl být. Mzdová účetní by měla upravit pracovněprávní průměr v MS 1.1.B. průměry upravit alespoň na hodnotu zaručené mzdy stanovené zákonem k 1.1.2022 v příslušné skupině. Zároveň by měla přepočítat redukovaný průměrný výdělek pro účely náhrady mzdy při DPN a průměr denní, je-li pro některé náhrady ve firmě používán.

3.6.7.3.4. Zaměstnanci se solidární daní  - zrušeno.

3.6.7.3.5. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2021

Č.

Název

Vzor

25 5460        

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2021        

28,29

        


3.6.7.3.6.,7. Potvrzení o uplatňování dětí 2021

25 5554

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“), o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu

 2

25 5556

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění        

 2

25 5558

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání

2


3.6.7.3.8. Prohlášení poplatníka 2022

25 5457

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2022 (MFin 25 5457 vzor č.26).

26


3.6.7.3.9. Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

25 5457/B

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ (MFin 25 5457/B vzor č. 2) je určen pro poplatníky, kteří žádají o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021.

POZOR: UŽ PŘI ŽÁDOSTI O RZ V OBDOBÍ 12/21 JE NUTNÉ POUŽÍT NOVÝ FORMULÁŘ pro rok 2021, doplněny 2 nové položky k § 38k odst.5 a) k nezdanitelné části základu daně podle § 15 odst.3 a 4. ZDP (úroky z úvěru).

2


3.7.1. Roční zúčtování - zaměstnanci

2560/1

Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2021“ (MFin 25 5460/1 vzor č. 26).

POZOR: VE MZDÁCH SE TOTO PROVÁDÍ AŽ V OBDOBÍ 01/22 až 03/22

26


3.7.4. Vyúčtování srážkové daně 2021

25 5466

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

18

25 5466/1

Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob

18


3.7.5. Vyúčtování zálohové daně 2021

25 5459/1

                

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (MFin 25 5459 vzor č. 24) a pokyny k jeho vyplnění (MFin 25 5459/1 vzor č. 26) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2021. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně dle § 38j zákona o daních z příjmů tiskopis

POZOR, V MODULU MZDY SE VYÚČTOVÁNÍ I S PŘÍLOHAMI ZPRACOVÁVÁ V OBDOBÍ 12/21

24

25 5490/1

Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců k 1. 12. 2021“ (MFin  25 5490/1 vzor č. 21). Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)

21

25 5530

Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (Nerezidenti)        

15

25 5490

Příloha č. 3 - Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

17

25 5531

Příloha č. 4 - Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona                

12

 

3.6.7.3.1.  + 3.6.7.3.5. Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022 

25 5460

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2022 (MFin 25 5460 vzor č. 30).

     30        

25 5460/A

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za kalendářní rok 2022 (MFin 25 5460/A vzor č. 9).

9

UZÁVĚRKY

4.1. Měsíční uzávěrka 12/21upravena měsíční závěrka za období 12/21 a

4.3. Uzavření roku 2021 v období 01/22 pro korektní nápočty k provedení

4.2. Roční zúčtování (lze provádět již v této verzi)

Za tímto účelem byly aktualizováno nastavení v období 01/22 v menu 6.3.1. Přepínače v sekci Daně.

NASTAVENÍ

6.3.1. Přepínače 2022

Změny v nastavení přepínačů k 1.1.2022 najdete v dokumentaci k verzi.

Číselníky
 1. V období 12/21 - číselník 6.4.1. Zaručené mzdy doplněn o zaručené mzdy od 01/22, hodnoty se přenesou měsíční závěrkou z období 12/21 do období 01/22. V období 01/22 se znovu doplní, proto v něm v období 12/21 neprovádějte žádné úpravy.
 2. Aktualizován číselník 6.4.1. Řádky mzdového listu v ř.51 - doplněn chybějící DM 209 - Doplatek do zaručené mzdy. Překontrolujte, pokud jste měli doplatky do zaručené mzdy, neměli byste korektní mzdové listy za rok 2021. Připomínám, že archivační doba pro mzdové listy je 30 let.

Podrobný seznam změn v nastavení číselníků najdete v dokumentaci k verzi.

INTERVALY DM

6.3.5. Intervaly DM pro období 2021

 • Předběžně aktualizovány intervaly pro 3.4.5.Podklady pro podíl OZP, formulář je k dispozici na stránkách MPSV.
 • Aktualizovány intervaly pro 3.7.4. Vyúčtování srážkové daně a 3.7.5. Vyúčtování zálohové daně
 • Aktualizovány intervaly pro uzávěrku 12/21 a roční uzávěrku za rok 2021 v období 01/22. Bez této aktualizace nelze korektně provést nápočty pro Vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2021 a Ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 v období 01/22 až 03/22.

Podrobný seznam změn v nastavení intervalů druhů mezd najdete v dokumentaci k verzi.

UZÁVĚRKY

Postup uzávěrky 2021/2022 ve verzi  32.00.:

 1. Po zpracování období 12/21 (je vyplaceno a odeslány odvody) provedete 4.1. Měsíční uzávěrkuve verzi 32.00. z období 12/21 do období 01/22. Předpokládám, že nové zaměstnance od roku 2022 jste do matriky zavedli již v období 12/21, abyste mohli v zákonném termínu provést všechna příslušná přihlášení.
 2. Nic nepořizujte ani neupravujte v matričním souboru.
 3. Máte-li potřebu, překontrolujete v období 01/22 nastavení výše uvedených přepínačů a zaručené mzdy v číselníku. Najdete-li chybu, hned mi, prosím, telefonujte. Intervaly nekontrolujte, jejich opravu v zásadě nemůžete provést. Případná chyba se projeví až při vytváření sestav; pak, prosím, ihned telefonujte.
 4. Spusťte 4.3. Uzavření roku 2021
 5. Překontrolujte, zda
  • roční uzávěrka aktualizovala průměry pro 01/22,
  • všichni zaměstnanci dosáhli u průměrného výdělku zaručené mzdy na sestavě 3.6.3.2. Kontrola PP na zaručenou mzdu, pokud v této sestavě najdete nějaké zaměstnance, aktualizujte všechny jejich průměry dle výše uvedeného,
  • roční uzávěrka aktualizovala nezabavitelné částky a existenční minimum u zaměstnanců se srážkami,
  • roční uzávěrka aktualizovala nároky na dovolenou v roce 2022 na sestavě 3.1.8. Dovolené.
 1. Pracujte jako obvykle.

 

Doufám, že jste prožili klidné vánoční svátky, do nového roku Vám všem za kolektiv autorů přeji vše nejlepší, nejkrásnější, nejbohatší, nejspokojenější, nejmilovanější….. a hlavně zdraví.

Helena Plavecká